Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

日本語 (Japanese)

The Sign of the Cross

十字架のしるし
Ü 父と、子と、聖霊の御名によって。アーメン。

Jūjika no Shirushi,
Ü 
Chichi to, Ko to, Seirei no mina ni yotte. Amen.

The Lord's Prayer

主の祈り
天におられる私たちの父よ、
御名が聖とされます様に
御国が来ます様に
御心が天に行われる通り
地にも行われます様に
私たちの日毎の糧を
今日もお与えください。
私たちの罪をお赦しください。
私たちも人を赦します。
私たちを誘惑に陥らせず
悪からお救いください。
アーメン。

Shu no Inori
Ten ni orareru watashi-tachi no Chichi yo
Mina ga sei to saremasu yō ni.
Mikuni ga kimasu yō ni.
Mikokoro ga ten ni okonawareru tōri
Chi ni mo okonawaremasu yō ni.
Watashi-tachi no higoto no kate wo
Kyō mo oatae kudasai.
Watashi-tachi no tsumi wo oyurushi kudasai.
Watashi-tachi mo hito wo yurushimasu.
Watashi-tachi wo yūwaku ni ochiirasezu,
Aku kara osukui kudasai.
Amen.

Hail Mary

アヴェ・マリアの祈り
アヴェ、マリア、恵みに満ちた方、
主はあなたとともにおられます。
あなたは女のうちで祝福され、
ご胎内の御子イエスも祝福されています。

神の母聖マリア、
わたしたち罪びとのために、
今も、死を迎える時も、
お祈りください。
アーメン。

Ave Maria no Inori
Ave, Maria, megumi ni michita kata,
Shu wa anata to tomo ni oraremasu.
Anata wa onna no uchi de shukufukusare,
Gotainai no Onko Iesu mo shukufukusareteimasu.

Kami no haha, Sei Maria,
Watashi-tachi tsumibito no tame ni,
Ima mo, shi wo mukaeru toki mo,
Oinori kudasai.
Amen.

Glory to the Father

詠唱
栄光は父と、子と、聖霊に
初めの様に、今も、いつも世々に
アーメン。

Eishō

Eikō wa Chichi to, Ko to, Seirei ni
Hajime no ni, ima mo, itsumo yoyo ni.
Amen.

The Apostles' Creed

使徒信条
天地の創造主、
全能の父である神を信じます。

父の御一人子、私たちの主、
イエス・キリストを信じます。
主は聖霊によって宿り、
おとめマリアから生まれ、
ポンティオ・ピラトの下で苦しみを受け、
十字架に付けられて、死に、葬られ、
陰府に下り、
三日目に死者の内から復活し、
天に昇って、
全能の父である神の右の座につき、
生者と死者を裁く為に来られます。
聖霊を信じ、
聖なる普遍の教会、
聖徒の交わり、
罪の赦し、
体の復活、
永遠の命を信じます。
アーメン。

Shito Shinjō
Tenchi no sōzō Shu,
Zennō no Chichi de aru Kami wo shinjimasu.
Chichi no Onhitorigo, watashi-tachi no Shu
Iesu Kirisuto wo shinjimasu.
Shu wa Seirei ni yotte yadori,
Otome Maria kara umare,
Pontio Pirato no moto de kurushimi wo uke,
Jūjika ni tsukerarete, shini, hōmurare
Yomi ni kudari,
Mikkame ni shisha no uchi kara fukkatsushi,
Ten ni nobotte,
Zennō no Chichi de aru Kami no migi no za ni tsuki,
Seisha to shisha wo sabaku tame ni koraremasu.
Seirei wo shinji,
Sei naru fuhen no kyōkai,
Seito no majiwari,
Tsumi no yurushi,
Karada no fukkatsu,
Eien no inochi wo shinjimasu.
Amen.

Prayer for Vocations

召命の為の祈り
神よ、私は、
あなたの国の証し人となる人々が、
数多く出るように祈ります説明: setstats説明: 1

キリスト信者の心に聖霊の息吹を注ぎ、
あなたの招きの声を強く響かせ、
召し出しに答える清らかな愛を
燃え立たせてください。
様々な立場で、
自分の召し出しを考えている人々が
あなたの呼びかけに進んで答えることが
できるようにしてください。

教会の母マリアよ、
私たちの願いを聞き入れ、
あなたの子、イエスに取り次いでください。
アーメン。

いつくしみ深い父よ、
あなたの民を顧み、
イエス・キリストの為に生涯を捧げる
司祭、修道者の召命をお与えください。
聖霊の恵みと力に支えられて、
多くの青年があなたの招きに答え、
あなたの愛に強められて、
兄弟に奉仕する心が与えられますように。
私たちの主、イエス・キリストによって。
アーメン。

(カルメル会編)

Shōmei no tame no inori
Kami yo, watashi wa,
Anata no kuni no akashinin to naru hitobito ga
Kazu ooku deru ni inorimasu.


Kirisuto shinja no kokoro ni Seirei no ibuki wo sosogi,
Anata no maneki no koe wo tsuyoku hibikase,
Meshidashi ni kotaeru kiyoraka na ai wo
Moetatasete kudasai.
Samazama na tachiba de,
Jibun no meshidashi wo kangaete iru hitobito ga
Anata no yobikake ni susunde, kotaeru koto ga
Dekiru ni shite kudasai.

Kyōkai no haha, Maria yo,
Watashi no negai wo kikiire,
Anata no Ko, Iesu ni toritsuide kudasai.
Amen.

Itsukushimi fukai Chichi yo,
Anata no tami wo kaerimi,
Iesu Kirisuto no tame ni shōgai wo sasageru
Shisai, syūdosya no shōmei wo oatae kudasai.
Seirei no megumi to chikara ni sasaerarete,
Ooku no seinen ga anata no maneki ni kotae,
Anata no ai ni tsuyomerarete,
Kyōdai ni hōshisuru kokoro ga ataeraremasu ni.
Watashi-tachi no Shu, Iesu Kirisuto ni yotte.
Amen.

(Carmelites edition)

Mysteries of the Rosary

ロザリオの玄義
Rozario no gengi

喜びの玄義(月・土)

1.
天使はイエスの誕生を告げる
2.
マリアはエリサベトを訪問される
3.
イエスはマリアからお生まれになる
4.
イエスは神殿にささげられる
5.
両親はイエスを神殿で見つける

Yorokobi no gengi
GetsuyōbiDoyōbi
Joyful Mysteries
MondaySaturday

1. Tenshi wa Iesu no tanjō wo tsugeru
2. Maria wa Erisabeto wo homonsareru
3. Iesu wa Maria kara oumare ni naru
4. Iesu wa shinden ni sasagerareru
5. Ryōshin wa Iesu wo shinden de mitsukeru

悲しみの玄義(火・金)

1.
イエスはゲッセマネで苦しまれる
2.
イエスははむちで打たれる
3.
イエスはいばらの冠を受けられる
4.
イエスは十字架をになって歩まれる
5.
イエスは十字架の上で亡くなられる

Kanashimi no gengi
KayōbiKinyōbi
Sorrowful Mysteries
TuesdayFriday

1. Iesu wa Gessemane de kurushimareru
2. Iesu wa hamuchi de utareru
3. Iesu wa ibara no kammuri wo ukerareru
4. Iesu wa jujika wo ninatte ayumareru
5. Iesu wa jujika no ue de nakunarareru

光の玄義(木)

1.
イエスはヨルダン川で洗礼を受けられる
2.
イエスはカナの婚礼でご自身の栄光を現される
3.
イエスは回心を訴え、「神の国」の到来を宣言される
4.
イエスは神性を現すために、弟子たちの前で変容される
5.
イエスは聖体を制定される

Hikari no gengi
Mokuyōbi
Luminous Mysteries
Thursday

1. Iesu wa Yorudangawa de senrei wo ukerareru
2. Iesu wa Kana no konrei de gojishin no eikō wo arawasareru
3. Iesu wa kaishin wo uttae, "Kami no Kuni" wo sengensareru
4. Iesu wa shinsei wo arawasu tame ni, deshi-tachi no mae de henyōsareru
5. Iesu wa Seitai wo seiteisareru

栄光の玄義(水・日)

1.
イエスは死から復活される
2.
イエスは父のもとにのぼられる
3.
イエスは父のもとから聖霊を送られる
4.
マリアは身も、心も、天にあげられる
5.
マリアはイエスの栄光にあずかられる

Eikō no gengi
SuiyōbiNichiyōbi
Glorious Mysteries
WednesdaySunday

1. Iesu wa shi kara fukkatsusareru
2. Iesu wa Chichi no moto ni noborareru
3. Iesu wa Chichi no moto kara Seirei wo okurareru
4. Maria wa mi mo, kokoro mo, ten ni agerareru
5. Maria wa Iesu ni eikō ni azukarareru「召命の為の祈り」は京都司教区のウエブペ ージより
"Shōmei no tame no inori" wa Kyoto Shikyoku no webupe-ji yori
"Prayer for Vocations" is from the Kyōto Diocese webpage.

その他の祈りはドン・ボスコ社の「祈りの手 帳」より
Sono ta no inori wa Don Bosco-sha no "Inori no Techō" yori
All other prayers are from "Prayer Book" of the Don Bosco Publishing