Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Tagalog

Ang Tanda ng Krus


 
Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen.

Ama Namin

Ama Namin, sumasalangit Ka.
Sambahin ang Ngalan Mo.

Mapasaamin ang kaharian Mo.

Sundin ang loob Mo

Dito sa lupa para ng sa langit.


Bigyan Mo kami ngayon

Ng aming kakanin sa araw-araw.

At patawarin Mo kami sa aming mga sala.

Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso

At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Amen.

 

[Sapagkat sa Iyo nagmumula, ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian.

Ngayon at magpasa walang hanggan.]

 

Aba Ginoong Maria

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.

Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.

At pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.

 

Santa Maria, Ina ng Diyos,

ipanalangin mo kaming makasalanan

ngayon at kung kami'y mamamatay.

Amen.

 

Luwalhati

 

Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman,

At magpasawalang hanggan.

Siya nawa.

 

Ang Sumasampalataya

Sumasampalataya ako
Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,

Na may gawa ng langit at Lupa.

Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,

Iisang Anak ng Diyos,

Panginoon nating lahat.

Nagkatawang tao Siya, lalang ng Espiritu Santo.

Ipinanganak ni Santa Mariang birhen,

Pinagpakasakit ni Poncio Pilato,

Ipinako sa krus, namatay at inilibing.

Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.

Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.

Umakyat sa langit,

Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang

Makapangyarihan sa lahat.

Doon magmumula at paririto

At huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao.

Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo,
Sa banal na Simbahang Katolika,

Sa kasamahan ng mga banal,

Sa kapatawaran ng mga kasalanan,

Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao,

At sa buhay na walang hanggan.

Amen.

 

Aba Po Santa Mariang Hari


Aba po Santa Mariang Hari,

Ina ng awa,

Ikaw nga po ang kabuhayan at katamisan.

Ay aba, pinananaligan ka namin.

Ikaw nga po ang pinapanaw,

Taong anak ni Eba.

Ikaw rin ang pinagbubuntung-hininga namin

Dito sa lupa bayang kahapis-hapis.

Ay aba, pintakasi ka namin.

Ilingon mo sa amin ang iyong mga matang maawain.

At saka matapos yaring pagpanaw mo sa amin,

Ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos, maawaift maalam

At matamis na birhen.

Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos.

Nang kamify maging karapat-dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo.

Siya Nawa.

 

Ang Awit ni Maria

Ang puso kofy nagpupuri sa Panginoon.
- At nagagalak ang aking espiritu dahil sa aking tagapagligtas.
Sapagkaft nilingap Niya ang Kanyang alipin.
- Akofy tatawaging mapalad ng lahat ng sallinlahi.
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan,
- Banal ang Kanyang pangalan.
Kinahahabagan Niya ang mga may takot sa Kanya,
- At pinangalat <Niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak Niya ang mga hari sa kanilang trono.
- At itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog Niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
- At pinalayas Niyang wala ni anuman ang mga mayayaman.
Tinulungan Niya ang Kanyang bayang Israel.  Bilang pagtupad sa pangako Niya sa ating mga magulang,
- Kay Abraham at sa
kanyang lahi magpakailanman.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
- Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman,

At magpasawalang hanggan.

Siya nawa.


O Hesus Ko

O Hesus Ko, patawarin mo kami sa aming mga sala.  Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno.  Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo lalo na yaong mga walang nakaalaala.

 

Mga Misteryo ng Santo Rosaryo

Tuwa (Lunes at Sabado)

 1. Ang pagbati ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birhen
 2. Ang pagdalaw ng Mahal na Birhen sa kanyang pinsang si Sta. Isabel
 3. Ang pagsilang ng ating Panginoon
 4. Ang paghahandog sa Sanggol na si Hesus sa templo
 5. Ang pagkawala at pagkatagpo kay Hesus sa templo

Hapis (Martes at Biyernes)

 1. Ang pagpapawis ng dugo sa halamanan ng Hetsemani
 2. Ang paghampas sa ating Panginoon na nakagapos sa haliging bato
 3. Ang pagpuputong ng koronang tinik
 4. Ang pagpapasan ng Krus patungong Kalbaryo
 5. Ang pagpapako at pagkamatay sa Krus ng Mananakop

Liwanag (Huwebes)

 1. Ang pagbibinyag kay Hesus
 2. Ang kasalan sa Kana
 3. Ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos
 4. Ang pagbabagong anyo ni Hesus
 5. Ang pagtatatag sa Banal na Eukaristiya

Luwalhati (Linggo at Miyerkules)

 1. Ang pagkabuhay na muli an gating Panginoong Hesukristo
 2. Ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon
 3. Ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa Mahal na Birhen
 4. Ang pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birhen, kaluluwa pati katawan
 5. Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang Reyna ng Langit at Lupa